Anadolu Ebeler Derneği


Denetim Kurulu

1.            Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
2.            Denetim Kurulu üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Bu kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.
 
Görev ve Yetkileri

1.            Denetim Kurulu; derneğin, amacı ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
2.            Denetleme Kurulu’nun toplantı yeter sayısı ve karar sayısı ikidir.
3.            Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
4.            Denetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır, görüş ve düşüncelerini paylaşır. Zorunlu hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

*Kurul üyeleri ilk Genel Kurulda belirlenecektir.