Anadolu Ebeler Derneği


Oluşumu

1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
2. Disiplin Kurulu üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Bu kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.

Görev ve Yetkileri

1. Disiplin Kurulu, disiplin ihlalini saptayan üyenin yazılı başvurusu ve/veya Yönetim Kurulu’nun isteğiyle evrensel bilim ve etik kurallarına aykırı ve/veya Derneğin saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunan ve/veya Tüzüğe aykırı eylemleri olan üyeler hakkında kovuşturma yaparak öneri hazırlamakla yükümlüdür. Raporlarını gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verir. Disiplin Kurulu, başvuru olmaksızın da Tüzük çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapabilir.
2. Disiplin Kurulu’nun toplantı yeter sayısı ve karar sayısı üçtür.
 
Disiplin Kurulu

Doç. Dr. Serap EJDER APAY

Ebe Huriye KAAN

Uzman Ebe Tuba YILMAZ ESENCAN