Anadolu Ebeler Derneği


ANADOLU EBELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
MADDE 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı                                     : Anadolu Ebeler Derneği
Derneğin Kısa Adı                            : ( A E D )
Derneğin İngilizce Adı                      : Anatolia Midwives Association
Derneğin İngilizce Kısa Adı              : ( A M A )
Derneğin Merkezi                             : Derneğin Merkezi Ankara’dır.
Derneğin Şubesi                               : Şubesi Açılmayacaktır.
 
MADDE 2 - DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı; Ebelerin, ebelik mesleğini temelde toplum yararına sunmak üzere yüksek bilgi ve beceri ile yeterli donanımı sağlanmış iş ortamlarında gerekli ve güncel yasal düzenlemeler ile yürütülebilmelerine imkân sağlamaktır.
Bu doğrultuda;
- Ebelerin mesleki yeterliliklerin devamını ve gelişimini karşılayacak sürekli eğitim alma hakkına erişimini sağlanmak, 
- Nitelikli gebelik, doğum ve doğum sonu hizmetlerinin güvenli bir şekilde karşılanması için Ulusal ebelik işgücünü ortaya çıkarmak,
- Ebelik mesleğinin multidisipliner sağlık hizmetlerinde diğer sağlık meslekleri ile ilişkilerini desteklemek ve ebeliğin mesleki otonomisinin korunması için çalışmak,
- Ebelik mesleğinin maddi ve manevi haklarını korumak,
- Kadın ve yenidoğan sağlığının geliştirilmesi, toplumun üreme sağlığının korunması amacıyla araştırma yapmak, toplantılar düzenlemek, eğitimler planlamak, doğum ve kadın sağlığı alanında mesleki, bilimsel ve sosyal gelişim imkanı sağlamak; bu alanda kişisel, kurumsal ve toplumsal ihtiyaçlara yüksek standartlarda, etkin ve çağdaş çözümler sunmaktır.
 
MADDE - 3 DERNEĞİN FAALİYET ALANI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
a. Dernek; ebelik mesleği ve toplum sağlığının geliştirilmesini sağlamak adına, gebelik, doğum, doğum sonu, yeni doğanla ilgili alanlarda ve mesleki tüm alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
b. Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma konularında faaliyette bulunur:

 1. Üyelerinin mesleki, akademik ve sosyal haklarını korumak; hukuksal sorunlarının çözümüne destek olmak,
 2. Üyeleri arasında bilgi beceri ve tecrübe alışverişini teşvik etmek ve kolaylaştırmak,
 3. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi için sosyal etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinlikleri desteklemek,
 4. Faaliyet alanıyla ilgili ulusal verilerin toplanmasına, değerlendirilmesine ve yayınlanmasına destek olmak,
 5. Ebelik eğitimi, uygulama ve mesleki standartların geliştirilmesini sağlamak,
 6. Ebelik hizmetlerinin yürütüldüğü, temel sağlık hizmetlerinde koruyucu ebelik ve tedavi sağlık hizmetlerinde klinisyen ebelik olmak üzere kamu ve özel faaliyet alanlarında serbest ebeliği geliştirmek,
 7. Ebelik mesleği ile ilgili yasal mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi için çalışmak,
 8. Faaliyet alanıyla ilgili yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmalar yapmak,
 9. Faaliyet alanıyla ilgili ulusal uygulamaların alt yapısı, niteliği ve maliyeti konusunda izlem ve değerlendirmeler yapmak; görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak,
 10. Faaliyetleri için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak; bunları internet sayfası, posta ve elektronik posta, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon gibi kanallarla duyurmak,
 11. Toplum sağlığını ilgilendiren mesleki alanda gebelik ve doğumda kadın sağlığının korunması konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplum farkındalığını arttırmak amacı ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay gibi bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek veya bu nitelikteki etkinliklere destek vermek,
 12. Gelir temin etmek üzere gerektiğinde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları işletmek veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 13. Faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni ve nakdi hak tesis etmek,
 14. Ebelik mesleğinin uygulama alanları ile ilgili; kadın sağlığı, doğum ve yenidoğan sağlığı sorunlarını kapsayan ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
 15. Benzer amaçlara sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
 16. Ülkemizde ebelik mesleğinin uygulama alanları ile ilgili bulunan, kadın sağlığını koruyan ve geliştiren davranışlarda, kadın sağlığı ile ilgili çözüm gerektiren sağlık sorunlarına bedensel-ruhsal-sosyal, hastalık, sakatlıklara ilişkin öncelikli konularda birey, aile, toplum ve sağlık personelini desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak,
 17. Ulusal ve Uluslararası işbirliklerinde ebelik mesleğini temsil etmek,
 18. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 19. Faaliyet alanları ile ilgili, yönetim kurulu kararı ile çalışma komisyonları ve alt komisyonların kurulmasını sağlamak.
 20. Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olma çalışmalarını yapmak,
 21. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak
 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde yurt içinde ve yurtdışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.