Anadolu Ebeler Derneği


KİMLER DERNEĞİMİZE ÜYE OLABİLİR?
Fiil ehliyetine sahip olan, derneğin amacı doğrultusunda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyanlar derneğe üye olabilirler. Ebelik öğrenimi görmekte olan ebelik öğrencileri derneğe üye olabilirler. Yabancı gerçek kişilerin derneğimize üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşullar aranmaz.
 
ÜYELERİN HAKLARI
a.            Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Üyelerin fikirleri, düşünceleri ve gayretleri her zaman önemlidir ve saygıyla karşılanır.
b.            Üyelerin derneğin yönetimine ve tüm faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
c.            Dernek üyeleri Dernek Tüzüğünde yer alan ve dernek faaliyeti olarak gerçekleştirilmesini istedikleri konularda Yönetim Kuruluna öneri ve katkıda bulunabilir.
 
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a.            Her üye, derneğin amaç ve ilkelerine, meslek ve genel etik kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.
b.            Üyeler, üyelik aidatını zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.
 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
a.            Üyelikten Çıkma (İstifa):
1.            Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Hiç kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz.
2.            Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.
 b.           Üyelikten Çıkarılma:  Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu asil üyeleri üyelikten çıkarır.
1.            Dernek tüzüğüne aykırı çalışma ve eylemlerde bulunmak,
2.            Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
3.            Dernek organlarınca verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
4.            Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
5.            Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Bu gibi durumlarda karar üyeye yazılı olarak bildirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Nasıl Üye Olabilirim?

      1. Üyelik için belirtilen gerekli belgeleri hazırlamalısınız.

Üyelik için gerekli belgeler:

  • İki adet resim
  • Kimlik fotokopisi
  • Üyelik formunun eksiksiz doldurulması
  • Üyelik aidatının yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya makbuz 


      2. Hazırlamış olduğunuz belgeleri aşağıda belirtilen adrese posta ile gönderebilirsiniz.

Belgeleriniz elimize ulaştıktan sonra üyelik kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve dernek üyesi kimlik kartınız adresinize gönderilecektir.

Üyelik formunu indirmek için lütfen Buraya Tıklayınız!

  • Anadolu Ebeler Derneği Banka Hesap No:  İş Bankası İBAN TR35 0006 4000 0014 2690 315475
  • Yıllık üyelik aidatı 120 TL'dir  + 10 TL ilk girişte üyelik giriş ücreti alınmaktadır. 

 

Üyelik Başvuru Belgelerinin Gönderileceği Posta Adresi: 

Uzman Ebe Seda KÜÇÜKOĞLU

AED yönetim kurulu üyesi 
0505 821 82 68

4018 sokak no 20 kat 2  Karabağlar İzmir