Anadolu Ebeler Derneği


Yönetim Kurulu, derneğin temsil ve yürütme organıdır.  Genel Kurul tarafından bir çalışma dönemi için seçilen dokuz üyeden oluşur. Bu üyelerin ikisi temel sağlık hizmetleri ve/veya idari hizmetler ebelik alanından, ikisi yataklı tedavi hizmetleri ebelik alanından, ikisi serbest ebelik alanından, ikisi akademik alandan, biri diğer ebelik alanlarından olmalıdır.


Yönetim Kurulun görevleri aşağıdaki gibidir;

1.   Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2.   Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken çalışmaları, görevlendirmeleri, sözleşmeleri, harcamaları, organizasyonları, araştırmaları, yayınları, görüşmeleri, değişiklikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak için gerekli kararları almak, davaları açmak,
3.   Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4.   Derneğin kurul, komisyon, çalışma grupları ile diğer çalışmalarıyla ilgili talimat, yönetmelik veya yönergeleri hazırlayarak yürürlüğe koymak.
5.   Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine ayni ve nakdi haklar tesis ettirmek,
6.   Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek ve aldığı kararları uygulamak.
7.   Üyelik başvurularını incelemek ve üyeliğe ilişkin kararları vermek.
8.   Derneğin stratejisini belirlemek,
9.   Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
10. Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardımda bulunanlar ile dernek çalışmalarında bilimsel katkıda bulunanlara, değerli çalışmalar yapanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, madalya veya burs şeklinde ödüller vermek.
11.  Tüzük değişikliği tekliflerini hazırlamak,
12.  Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı yıllarda genel üye toplantıları düzenleyerek derneğin çalışmalarına ilişkin bilgileri üyelerle paylaşmak.
13.  Gerekli görülen şehirlere dernek temsilcisi belirlemek,
14.  Derneğe vekil tutulmasına karar vermek
15.  Dernek görevli personelini işe almak ve çıkarmak
16.  Mevzuat kurallarında ve dernek tüzüğünde genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri
 

Başkan Ebe Nesibe ÜZEL
Başkan Yrd Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER
Genel Sekreter Ebe Songül KAYNAR
Sayman Uzman Ebe Esra YÖRÜK
Üye Öğretim Görevlisi Dr. Filiz ASLANTEKİN
Üye Dr.Öğr. Üyesi Filiz YARICI ATIŞ
Üye Uzman Ebe Seda KÜÇÜKOĞLU
Üye Uzman Ebe Pınar MALLI
Üye Ebe Güler GÜL YILDIZ